Algemeen

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van resumo.nl en/of partner websites van resumo.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site, middels het op enigerlei wijze verkrijgen van informatie of databestanden afkomstig van de servers waarop deze sites gehost worden, betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door resumo.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. resumo.nl verstrekt met deze website informatie over de woningmarkt in het algemeen en specifieke koopwoningen in het bijzonder. De weergegeven informatie maakt louter deel uit van het publieke domein. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of bestanden waartoe op enigerlei wijze via deze site of op andere wijze toegang kan worden verkregen bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van (on-)roerende goederen of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van resumo.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel resumo.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. resumo.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de site afgebeelde gegevens en alle bestanden die zich bevinden op de servers waarop deze sits gehost wordt, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, software, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij resumo.nl en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site of servers. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van resumo.nl.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site of bestanden of informatie afkomstig van de servers waarop deze site gehost wordt, wordt door resumo.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel resumo.nl zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. resumo.nl aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.